Divest.pl

Regulamin sklepu internetowego - divest.pl

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu Internetowego divest.pl, w tym dokonywania zakupów, a także kwestie wykonywania prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji. Przed dokonaniem zakupu Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz zaakceptować jego treść.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 • Sklep Internetowy divest.pl, działający pod adresem internetowym https://divest.pl, jest prowadzony przez Monikę Zając, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DIVEST Monika Zając, w Warszawie przy ul. Bohuszewiczówny 10, 03-665 Warszawa, NIP: 1132081958, REGON: 140379778, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedającym pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@divest.pl.
 • Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
 • Klient osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu, w szczególności dokonuje zakupu w Sklepie
 • Konsument Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Sklep / Sklep Internetowy / Sklep Divest.pl prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy działający pod adresem internetowym https://divest.pl
 • Sprzedający Monika Zając, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Divest Monika Zając, w Warszawie przy ul. Bohuszewiczówny 10, 03-665 Warszawa, NIP: 1132081958, REGON: 140379778

§ 2.

 • W celu korzystania ze Sklepu możliwe jest utworzenie dla Klienta indywidualnego konta (rejestracja).
 • Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do przeglądania asortymentu, rejestracji oraz składania zamówień, konieczne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową (Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari).
 • Do rejestracji konta oraz składania zamówień konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail).
 • W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest także wykorzystywanie Sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

§ 3.

 • Wszystkie towary oferowane w Sklepie divest.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 • Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 4.

 • Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 • Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 5.

 • Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, zależnie od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu zamówienia.
 • Paragon fiskalny dostarczany jest Klientowi wraz z towarem; faktura może być dostarczona Klientowi wraz z towarem albo w formie elektronicznej, zależnie od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu zamówienia.

Płatności i dostawa

§ 6.

 Możliwe są następujące formy płatności:

 • przelewem tradycyjnym;
 • przelewem dokonywanym poprzez aplikacje: przelewy24.pl

Dostępne formy płatności to:

 • Karty płatnicze:
  • Visa;
  • Visa Electron;
  • MasterCard;
  • MasterCard Electronic;
  • Maestro.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 • Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • Klient może zamówić zarówno towar, który w chwili składania zamówienia znajduje się w magazynie, jak i towar na zamówienie (tj. towar, który w chwili składania zamówienia nie znajduje się w magazynie).
 • Towar, który w chwili składania zamówienia znajduje się w magazynie wysyłany jest z magazynu w ciągu od 1 do maksymalnie 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania przelewu za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego.
 • Towar na zamówienie wysyłany jest w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia zaksięgowania przelewu za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego. Jeżeli okres oczekiwania Klienta na towar na zamówienie jest dłuższy niż 7 dni, Sprzedający poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 • W przypadku, gdy jedno zamówienie obejmuje zarówno towar, który w chwili składania zamówienia znajduje się w magazynie, jak i towar na zamówienie, wszystkie towary zostaną wysłane z magazynu łącznie, w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia zaksięgowania przelewu za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego.

Dostarczenie towaru następuje zazwyczaj:

 • w przypadku przesyłki krajowej poza obszarem m.st. Warszawa i najbliższych okolic – za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 2-5 dni po dokonaniu wysyłki z magazynu,
 • w przypadku przesyłki krajowej na terenie m.st. Warszawa albo najbliższych okolic – Sprzedający dostarczy zamówione towary w ciągu jednego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu.

Odstąpienie od umowy

§ 7.

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu (bądź ostatniego z produktów, jeżeli dostarczane były osobno, partiami lub w częściach) bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  • od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie nabywanej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (tj. dnia odbioru towaru),
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
  • w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować divest.pl o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy divest.pl zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru, odsyłając go pod adres: ul. Bohuszewiczówny 10, 03-665 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.
 • Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 • W przypadku zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wysokość bezpośrednich kosztów zwrotu towaru szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 (słownie: pięciuset) złotych.
 • Sprzedający nie przyjmuje i nie zwraca opłat za przesyłki wysłane do niego za pobraniem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Gwarancje, rękojmia i reklamacje

§ 8.

 • Każdy towar objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, dostarczanej Klientowi wraz z produktem.

 • Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty ani nie świadczy usług posprzedażnych.

 • Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanej rzeczy z umową.

 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi.

 • Reklamacje należy składać na piśmie na adres Sprzedającego: ul. Bohuszewiczówny 10, 03-665 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@divest.pl.

 • W treści reklamacji należy wskazać, czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z rękojmi czy z gwarancji oraz podać:

 • dane Klienta (imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe);

 • dane identyfikujące towar (nazwa produktu oraz numer i data zamówienia);

 • opis wady towaru (powód reklamacji) oraz treść żądania Klienta.

 • O rozpatrzeniu reklamacji Konsument będzie poinformowany w terminie 14 dni.

Dane osobowe

§ 9.

 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta oraz korzystania ze Sklepu. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Monikę Zając, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DIVEST Monika Zając, w Warszawie przy ul. Bohuszewiczówny 10, 03-665 Warszawa (administrator danych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 922, ze zm.).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Podając dane Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 • Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży oferowanych towarów.

 • Klient może udzielić zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub korzystania ze sklepu w celach marketingowych (marketing usług własnych Sprzedającego w formie elektronicznej – newsletter wysyłany na wskazany adres e-mail Klienta).

Postanowienia końcowe

§ 10.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

 • Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a divest.pl jest sąd właściwy dla divest.pl.

 • Sprzedający przewiduje możliwość skorzystania z następującego pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w relacji Sprzedającego z Konsumentami: zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu przez Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, zgodnie z Regulaminem ww. sądu według stanu obowiązywania na dzień wniesienia sporu.

 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.